Договор на оказание услуг с закупкой материалов

Договор на оказание услуг с закупкой материалов

УВАГА! Складаємо договори з урахуванням Ваших побажань та особливостей угоди.

ДОГОВІР

на закупівлю товарів (робіт або послуг)

за державні кошти №____

м. __________ «___» _________ 2016 року

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.2. Найменування (асортимент, номенклатура) товару (роботи або послуги): згідно до Специфікації (Додаток 1).

1.4. Обсяги закупівлі товарів (робіт або послуг) можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

2. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ, РОБІТ ЧИ ПОСЛУГ

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1.Ціна цього Договору становить: ________________________________ грн.

3.2.Ціна цього Договору може бути змінена за взаємною згодою Сторін.

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки проводяться шляхом:

4.2. До рахунка додається накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей.

5. ПОСТАВКА ТОВАРІВ

(надання послуг або виконання робіт)

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати кошти за поставлені товари (надані послуги або виконані роботи);

6.1.2. Приймати поставлені товари (надані послуги або виконані роботи) згідно з вивантажувальними специфікаціями;

6.1.3. Інші обов’язки:

6.2 Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Учасником,

повідомивши про це його у строк___________________________ ;

6.2.2. Контролювати поставку товарів (виконання робіт або надання послуг) у строки, встановлені цим Договором;

6.2.4. Інші права _________________(вказати які саме) __________________________________.

6.3. Учасник зобов’язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку товарів (виконання робіт або надання послуг) у строки, встановлені цим Договором;

6.3.3. Інші обов’язки _______________________________ _____________________________ .

6.4. Учасник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари (надані послуги або виконані роботи);

6.4.2. На дострокову поставку товарів (виконання робіт або надання послуг) за письмовим погодженням Замовника;

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.2. Даний Договір укладається і підписується у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

11. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

11.1. Взаємовідносини Сторін, що не обумовлені Договором, регулюються чинним законодавством України.

11.2. Зміни та доповнення до Договору вносяться в письмовій формі шляхом підписання Сторонами і скріплення печатками Сторін.

12. ДОДАТКИ ДОГОВОРУ

12.1. Невід’ємною частиною цього Договору є: __________________________ _________________

_________________________________ __________________________ _________________________

(зазначаються додатки до Договору)

Договор на оказание услуг с закупкой материалов

Договор поставки материалов

О своем решении Покупатель сообщает Поставщику в пятидневный срок после получения Спецификации от Поставщика.

3. Права и обязанности сторон 3.1. Поставщик обязан обеспечить передачу Товара на условиях, указанных в Спецификации.

Договор поставки строительных материалов образец

Бесплатно скачав и отредактировав образец легко самостоятельно составить нужный договор.

Договор на оказание услуг с закупкой материалов

Договор подряда с материалами заказчика

Образцы договоров

Адреса и реквизиты сторон

Договор комиссии по закупке товаров

Комитент обязан своевременно сообщить Комиссионеру о характере и условиях совершения сделок, упомянутых в п.1.1.

Договор поставки (образец)

По соглашению Сторон отгрузка может быть осуществлена до уплаты Покупателем полной стоимости Товара.

Риск случайной гибели или порчи Товара лежит на Стороне, у которой фактически находится Товар.

Договор оказания услуг по пошиву и поставке специальной одежды

Договор на оказание услуг по организации производства товаров (с условием о заключении договора купли-продажи (поставки) всех произведенных товаров)

Договор оказания услуг по пошиву и поставке форменной одежды

1.3. Товар по настоящему Договору поставляется партиями.

ДОГОВОР на оказание услуг по организации производства товаров (с условием о последующем заключении договоров поставки произведенных товаров)

2.1.5. Передать Заказчику документы (технические условия и иные), необходимые для производства товаров.

2.1.6. Проконсультировать Заказчика в отношении налаживания выпуска определенного количества товаров.

Образец договора на оказание услуг по закупкам

Смотрите видео: Поступление товаров и услуг в 1С Бухгалтерия (June 2019).


Закупка товара, выполнение работ, предоставление услуг

УТВЕРЖДЕНО:

Протоколом № 04/13

заседания Совета директоров

Открытого акционерного общества

«Курганская городская типография»

ПОЛОЖЕНИЕ

о закупках товаров, работ, услуг

ОАО «Курганская городская типография»

г. Курган

2013г.

Оглавление

Термины и определения

Предмет и цели регулирования

Правовые основы осуществления закупок

Информационное обеспечение закупок

Полномочия организатора процедуры закупки

Процедуры (способы) закупки

Порядок заключения и исполнения договора о закупки

Контроль процедур закупки. Обжалование

  1. 1.Термины и определения

Заказчик – юридическое лицо, осуществляющее деятельность на территории РФ.

Закупочная комиссия — коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для проведения закупочных процедур.

Открытые процедуры закупки – процедуры закупки, в которых может принять участие любой поставщик.

Электронный документ – информация в электронной форме, подписанная электронной подписью.

  1. 2.Предмет и цели регулирования

— обеспечения целевого и эффективного использования средств;

— реализации мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;

— развития и стимулирования добросовестной конкуренции;

— обеспечения информационной открытости закупок;

— предотвращения коррупции и других злоупотреблений.

2.2.Настоящее Положение не регулирует отношения, связанные с:

а) заключением договоров купли-продажи ценных бумаг и валютных ценностей;

б) приобретением биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;

г) закупкой в области военно-технического сотрудничества;

  1. 3.Правовые основы осуществления закупок

3.3. Настоящее Положение утверждается Советом директоров ОАО «Курганская городская типография».

  1. 4.Информационное обеспечение закупок

4.4. На официальном сайте Заказчик размещает годовую программу закупок товаров, работ, услуг.

4.5. На официальном сайте также подлежит размещению следующая информация:

— извещение о закупке и вносимые в него изменения,

— закупочная документация и вносимые в нее изменения,

— проект договора, заключаемого по итогам процедуры закупки,

— разъяснения закупочной документации,

— протоколы, составляемые в ходе проведения закупок,

4.7. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, размещает на официальном сайте:

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки продукции;

2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки у единственного поставщика;

В извещении о закупке указываются:

— способ закупки (конкурс, запрос котировочных заявок или иной предусмотренный настоящим Положением способ закупки);

— предмет закупки с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;

— место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

— требования, предъявляемые к участникам закупок, закупаемым товарам, работам, услугам, а также условиям договора;

— срок, место и порядок предоставления и разъяснения закупочной документации;

— начальная (максимальная) цена договора;

— требования к оформлению заявки на участие в процедуре закупки;

— место, даты и время начала и окончания приема заявок на участие в процедуре закупки;

— порядок и критерии определения победителя процедуры закупки;

— место, дата и время проведения процедуры закупки;

— место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки;

— сведения о предоставлении преференций, в установленных случаях,

— требование об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков.

4.10. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются на официальном сайте не позднее, чем через три дня со дня их подписания.

4.12. Не подлежат размещению на официальном сайте:

— информация и сведения о закупках, составляющие государственную тайну;

  1. 5.Полномочия организатора процедуры закупки

5.1.Заказчик осуществляет следующие полномочия в рамках закупочной деятельности:

— планирование закупок, в том числе выбор способа закупки;

— заключение договора по итогам процедур закупки;

— контроль исполнения договоров;

— оценка эффективности закупок.

5.4. При необходимости, для осуществления закупочной деятельности Заказчик создает Комиссию по закупкам (далее — комиссия).

Состав комиссии и её полномочия определяются Заказчиком в приказе о комиссии.

5.5. Организатор процедуры закупки:

2) разрабатывает закупочную документацию и согласовывает ее с Заказчиком;

3) рассматривает поступившие заявки на участие в процедуре закупки и ценовые предложения;

4) принимает решение о допуске или отказе в допуске поставщиков к участию в процедуре закупки;

5) принимает решение об определении победителя процедуры закупки;

6) принимает решение о признании процедуры закупки несостоявшейся.

  1. 6.Закупочная документация

6.1. Закупочная документация утверждается Заказчиком и включает в себя:

2) требования к сроку и объему гарантий качества товара, работ, услуг, требования к обслуживанию товара;

3) место, сроки (периоды, этапы), условия, порядок поставки (доставки, разгрузки/погрузки) товара, выполнения работ, оказания услуг;

4) формы, порядок, срок предоставления участникам процедуры закупки разъяснений положений закупочной документации;

5) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;

6) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке;

8) сведения о начальной (максимальной/минимальной) цене договора или цены единицы продукции;

11) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;

12) требования к участникам закупки и перечень документов,

представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям;

13) дату и время проведения закупочной процедуры;

14) критерии, порядок и сроки оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;

15) срок и порядок заключения договора по итогам процедуры закупки;

16) проект договора, заключаемого по итогам закупки;

17) квалификационные требования, сроки и порядок проведения

квалификационного отбора (в случае проведения двухэтапной закупочной процедуры;

18) иные условия проведения процедуры закупки.

  1. 7.Процедуры (способы) закупки

7.1. Выбор поставщика осуществляется с помощью следующих процедур закупки:

2) Запрос котировок цен;

3) Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);

4) Предварительный отбор;

5) Конкурентные переговоры.

Положение не регулирует Закупки по договорам с возможностью пролонгации, заключенными до дня утверждения Положения.

7.2. Основанием для проведения закупки является наличие годовой программы закупок.

7.8.Контроль порядка осуществления закупок продукции производится генеральным директором.

7.9. Способы закупок определяются при формировании годовой программы закупок.

7.1. Конкурс

7.1.4. В конкурсной документации кроме сведений, указанных в 6.1. настоящего Положения должны быть указаны:

— требования к участникам конкурса;

— порядок применения критериев оценки и их значимости, а также методика сопоставления заявок на участие в конкурсе.

7.1.9. Заявка на участие в конкурсе должна содержать документы и сведения, установленные в конкурсной документации.

7.1.11. Участник конкурса вправе отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента окончания срока подачи заявок.

7.1.15. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора.

а) дата, время и место проведения конкурса,

б) начальная (максимальная) цена договора,

в) участники конкурса,

г) итоги оценки и сопоставления заявок,

7.1.17. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, размещается на официальном сайте.

Сведения об участнике конкурса, уклонившемся от заключения договора, включаются в реестр недобросовестных поставщиков

7.2. Запрос котировок цен

— наименование Заказчика, его место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона;

— форма котировочной заявки;

— место поставки товаров, место выполнения работ, место оказания услуг;

— сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;

— форма, сроки и порядок оплаты;

— место и срок подачи котировочных заявок, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок;

— срок заключения договора;

7.2.5 Котировочная заявка должна содержать следующие сведения:

-идентификационный номер налогоплательщика;

— согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок;

Форма котировочной заявки разрабатывается и утверждается Заказчиком.

Заказчик продлевает срок подачи котировочных заявок на три рабочих дня.

Договор должен быть заключен в сроки указанные в извещении о проведении запроса котировок цен.

7.2.11 В случае уклонения победителя запроса котировок от заключения договора, запрос котировок признается несостоявшимся.

7.3. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

2) закупаются товары, работы, услуги, относящиеся к сфере деятельности субъектов естественных монополий;

4) заключается договор на услуги ОАО «РЖД» (приобретение ж/д билетов и т.п.);

6) приобретаются услуги по обучению, повышению квалификации работников Заказчика, (семинары, конференции, дополнительное обучение);

9) приобретаются услуги аренды недвижимого имущества, транспортных средств, машин и механизмов, технологического оборудования;

10) приобретаются объекты недвижимого имущества;

12) приобретаются услуги банков, страховых компаний;

20) приобретаются транспортно-экспедиционные услуги;

32) приобретаются периодические издания (в т.ч. по подписке на газеты, журналы);

33) заключается договор на приобретение техники и оборудования в лизинг;

7.4Предварительный отбор

7.4.1 Предварительный отбор – конкурентная процедура отбора участников закупки.

7.4.3 Указанный в п.7.4.2 перечень подлежит ежегодному обновлению путем проведения предварительного отбора.

7.4.5 В извещении о проведении предварительного отбора указывается следующая информация:

— форма заявки на участие в предварительном отборе;

— место, дата и время проведения предварительного отбора;

К извещению о проведении предварительного отбора должен быть приложен проект контракта.

7.5. Конкурентные переговоры

8. Порядок заключения и исполнения договора о закупке

8.1.Заключение договора по итогам процедуры закупки осуществляется в сроки и в порядке, указанном в документации о закупке.

9. Контроль процедур закупки. Обжалование.

2) предъявления к участникам закупки требования о представлении документов, не предусмотренных документацией о закупке;

Директор

ОАО «Курганская городская типография» В.А. Маренин

Договор на оказание услуг с закупкой материалов

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Ерин Павел

Ответ прошел контроль качества

6 февраля 2019 г.

Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг.

ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС», 119234, г. Москва, ул. Ленинские горы, д. 1, стр. 77, info@garant.ru.

8-800-200-88-88
(бесплатный междугородный звонок)

Редакция: +7 (495) 647-62-38 (доб. 3145), editor@garant.ru

Отдел рекламы: +7 (495) 647-62-38 (доб. 3161), adv@garant.ru. Реклама на портале. Медиакит

Если вы заметили опечатку в тексте,
выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector