Протокол засідання Наглядової ради ПАТ НСТУ №24

Протокол засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» №24

22 жовтня 2018 року м. Київ, вул. Хрещатик, 26

Протокол №24

засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ»

Присутні:

Відсутні:

Порядок денний:

Відкриття засідання

Надійшла пропозиція розпочати засідання.

На засіданні присутні 12 (дванадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Тетяна Лебедєва оголосила перелік питань порядку денного. Заперечень не надійшло.

Вирішили: Затвердити запропонований порядок денний засідання.

Голосування:
За – 12. Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

Про обрання голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «НСТУ».

Євген Глібовицький відзначив, що у інших кандидатів був суттєво менший досвід.

Світлана Остапа відповіла, що у них відсутній або менший, ніж у інших кандидатів, міжнародний досвід.

Ігор Хохич наполіг на своїй пропозиції провести рейтингове голосування за кожного з п’яти кандидатів.

Голосування:
За – 12. Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

Голосування:
За – 11. Проти – 1 (Ігор Хохич). Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

Вадим Міський поінформував про необхідність обрати двох членів Ревізійної комісії за поданням державних органів.

Голосування:
За – 12. Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

Тетяна Лебедєва повідомила про обрання їх членами Ревізійної комісії.

Олексій Панич поцікавився у всіх трьох чи бачать вони себе головою Ревізійної комісії.

Євген Дубіч, Олександр Пальніков відповіли, що не мають бажання очолити Ревізійну комісію.

Наталія Євченко зауважила, що готова працювати головою Ревізійної комісії.

Тетяна Лебедєва поставила на голосування пропозицію комітету з питань призначень та винагород посадових осіб.

Вирішили:
4. Обрати головою Ревізійної комісії ПАТ «НСТУ» Євченко Наталію Григорівну.

Голосування:
За – 11. Проти – 0. Утрималися – 1 (Ігор Хохич).
Рішення прийнято.

Наталія Скрипка залишила засідання. На засіданні присутні 11 (одинадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Про підготовку нової редакції Статуту ПАТ «НСТУ».

Вирішили:
Прийняти за основу нову редакцію Статуту ПАТ «НСТУ», підготовлену робочою групою.

Голосування:
За – 11. Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

Тарас Аврахов зауважив, що в нього викликає сумніви слово «приватне» акціонерне товариство.

Євген Глібовицький запропонував у пункті 37 вказати не «Телерадіокомпанія», а повну назву – акціонерне товариство «НСТУ».

Ігор Хохич наголосив, що 20 днів дуже великий термін, тому доречніше було б зменшити термін до 5 або 10 днів.

Голосування:
За – 11. Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

 1. Про Основні напрями діяльності ПАТ «НСТУ» на 2018 – 2020 роки.

Вирішили:

Голосування:
За – 11. Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

Про Концепцію регіонального мовлення ПАТ «НСТУ».

Вирішили:
Схвалити Концепцію регіонального мовлення ПАТ «НСТУ» з запропонованими редакційними правками (Додаток №3).

Голосування:
За – 11. Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

Про звернення громадян, що надійшли на адресу Наглядової ради ПАТ «НСТУ».

Тарас Аврахов зауважив, що н.д. Деркач у своїх дописах переплутав членів Наглядової ради зі співробітниками компанії.

Різне.

Голова Наглядової ради закрила засідання.

Додатки до протоколу:

Голова Наглядової ради Т. Я. Лебедєва

Секретар Наглядової ради В. В. Міський

© 2018 ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
Сайт виготовлено за підтримки проекту Ради Європи
«Зміцнення свободи медіа та створення системи Суспільного мовлення в Україні».

Рішення про затвердження Принципів корпоративного управління

Рішення про затвердження Принципів корпоративного управління

Загальна інформація про документ

Змiст документу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
від 22.07.2014 № 955
Про затвердження Принципів корпоративного управління

ВИРІШИЛА:

Протокол засідання Комісії від 22.07.2014 № 36

Принципи корпоративного управління

І. Вступ

1. Сутність корпоративного управління

2. Важливість корпоративного управління

належної уваги до інтересів акціонерів;

рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин;

запровадження правил ефективного менеджменту та належного контролю.

Важливість корпоративного управління для держави обумовлена його впливом на соціальний та економічний розвиток країни через:

сприяння розвитку інвестиційних процесів, забезпечення впевненості та підвищення довіри інвесторів;

підвищення ефективності використання капіталу та діяльності товариств;

3. Світові тенденції розвитку та загальноприйняті принципи корпоративного управління

4. Мета прийняття Принципів корпоративного управління

5. Сфера дії Принципів корпоративного управління

6. Статус і механізми реалізації положень Принципів корпоративного управління

Способами запровадження на практиці Принципів корпоративного управління можуть бути, зокрема:

повсякденне добровільне застосування принципів та рекомендацій щодо ефективного корпоративного управління;

включення до внутрішніх документів товариства положень Принципів;

ІІ. ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

1. Мета товариства

2. Права акціонерів

2.1. Товариство сприяє реалізації та забезпечує захист прав та законних інтересів акціонерів, зокрема:

г) вносити пропозиції та вимагати їх включення до порядку денного загальних зборів.

2.1.2. Право на отримання частини прибутку товариства у розмірі, пропорційному належній акціонерові кількості акцій.

2.1.4. Право на вільне розпорядження акціями.

2.1.5. Право на надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції:

в) при виборі депозитарної установи товариство керується виключно критеріями незалежності, професійності та її надійності.

2.2. Товариство забезпечує рівне ставлення до всіх акціонерів – власників одного типу/класу акцій:

а) кожна випущена товариством проста акція надає її власнику однаковий обсяг прав;

г) усім акціонерам надаються рівні права та можливості щодо доступу до інформації.

2.4. Товариство сприяє та підтримує спілкування акціонерів між собою з питань, що стосуються реалізації основних прав акціонерів.

3. Наглядова рада і виконавчий орган

3.1. Наглядова рада.

а) забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів;

д) здійснення контролю за ефективністю управління товариством та, у разі потреби, внесення відповідних змін;

3.1.7. За підсумками року наглядова рада звітує перед загальними зборами про свою діяльність та загальний стан товариства.

3.1.8. Члени наглядової ради обираються та відкликатися загальними зборами товариства, причому:

в) товариствам доцільно обирати до складу наглядової ради фізичних осіб.

3.1.10. Члени наглядової ради мають доступ до повної, достовірної та своєчасної інформації для прийняття виважених рішень.

3.1.14. При створенні комітетів наглядова рада чітко визначає та розкриває інформацію про їх завдання, склад і робочі процедури.

3.2. Виконавчий орган.

3.2.8. Оцінка діяльності виконавчого органу в цілому та окремих його членів здійснюється наглядовою радою на регулярній основі.

3.3. Лояльність та відповідальність.

3.3.1. Посадові особи органів товариства добросовісно та розумно діють в найкращих інтересах товариства.

а) особа, в якої є конфлікт інтересів, своєчасно повідомляє про це наглядову раду;

б) рішення (правочин) ухвалюється більшістю голосів членів наглядової ради;

3.3.3. Посадові особи органів товариства не використовують у власних інтересах ділові можливості товариства.

4. Розкриття інформації та прозорість

4.1. Інформація, що розкривається товариством, є суттєвою та повною.

4.1.1. До суттєвої інформації, яку товариство регулярно розкриває, належать, зокрема, відомості про:

а) мету, цілі та стратегію товариства;

б) результати фінансової та операційної діяльності;

г) прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю;

ґ) осіб, які надають товариству консультаційні та інші послуги, що може призвести до конфлікту інтересів;

д) посадових осіб органів управління, розмір їх винагороди, володіння акціями товариства;

е) істотні фактори ризику, що впливають на діяльність товариства;

є) дотримання товариством Принципів корпоративного управління;

ж) питання, пов’язані з працівниками та іншими заінтересованими особами.

4.3. Товариство забезпечує своєчасність розкриття інформації.

4.4. Товариство забезпечує рівний доступ до інформації, що розкривається, включаючи її обсяг, зміст, форму та час надання.

5. Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства

в) служба внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор) здійснює поточний контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства;

5.3. Товариство забезпечує проведення об’єктивного та професійного контролю за його фінансово-господарською діяльністю.

6. Заінтересовані особи

6.1. Товариство забезпечує дотримання передбачених чинним законодавством прав та інтересів заінтересованих осіб.

6.2. Товариство забезпечує заінтересованим особам доступ до інформації про товариство, необхідної для ефективної співпраці.

ІІІ. АНОТАЦІЇ ДО ПРИНЦИПІВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

1. Мета товариства

2. Права акціонерів

2.1. Товариство сприяє реалізації та забезпечує захист прав та законних інтересів акціонерів, зокрема:

Річні загальні збори товариства проводяться у терміни, визначені законодавством України.

Товариству проводить загальні збори протягом одного дня у межах населеного пункту за місцезнаходженням товариства.

надсилання на запит акціонера поштою, факсом, електронною поштою;

розміщення у мережі Інтернет за адресою, що зазначається у повідомленні про скликання загальних зборів.

г) вносити пропозиції та вимагати їх включення до порядку денного загальних зборів.

2.1.2. Право на отримання частини прибутку товариства у розмірі, пропорційному належній акціонерові кількості акцій.

Дивіденди виплачуються товариством у строк, передбачений законодавством.

2.1.4. Право на вільне розпорядження акціями.

2.1.5. Право на надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції:

2.2. Товариство забезпечує рівне ставлення до всіх акціонерів – власників одного типу/класу акцій:

а) кожна випущена товариством проста акція надає її власнику однаковий обсяг прав;

г) усім акціонерам надаються рівні права та можливості щодо доступу до інформації.

надання акціонерам першочергового права на придбання додатково випущених акцій порівняно з іншими потенційними інвесторами;

установлення достатнього строку розміщення, протягом якого акціонери можуть реалізувати належне їм право;

забезпечення акціонерам можливості оплатити акції грошовими коштами.

3. Наглядова рада і виконавчий орган

3.1. Наглядова рада.

Як орган, який представляє інтереси акціонерів, наглядова рада забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів.

а) забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів;

д) здійснення контролю за ефективністю управління товариством та, у разі потреби, внесення відповідних змін;

3.1.7. За підсумками року наглядова рада звітує перед загальними зборами про свою діяльність та загальний стан товариства.

основні фінансові показники діяльності товариства за звітний період;

зміни в організаційній структурі товариства;

участь товариства в інших підприємствах;

заплановані напрями діяльності на наступний рік.

3.1.8. Члени наглядової ради обираються та відкликатися загальними зборами товариства, причому:

в) товариствам доцільно обирати до складу наглядової ради фізичних осіб.

прізвище, ім’я та по батькові, рік народження;

кількість акцій товариства, що належить кандидату, та його частка у статутному капіталі товариства;

освіта та професійна підготовка;

досвід роботи, у тому числі на керівних посадах;

останнє місце роботи з зазначенням посади;

наявність суттєвих зв’язків з товариством, його виконавчим органом або крупним акціонером (див. пункт 3.1.5 цих Принципів).

3.1.10. Члени наглядової ради мають доступ до повної, достовірної та своєчасної інформації для прийняття виважених рішень.

є власником більш ніж 5 відсотків акцій товариства (самостійно або разом з пов’язаними особами);

є представником держави.

3.1.13. Залежно від кількісного складу та функцій наглядової ради, при наглядовій раді доцільно формувати комітет наглядової ради:

розробка умов договорів з головою та членами виконавчого органу;

попередня оцінка кандидатур на посади голови та членів виконавчого органу, а також результатів їх діяльності;

оцінка “незалежності” членів наглядової ради.

3.1.14. При створенні комітетів наглядова рада чітко визначає та розкриває інформацію про їх завдання, склад і робочі процедури.

забезпечення підготовки та проведення загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та виконавчого органу;

забезпечення надання своєчасної та достовірної інформації про товариство органам товариства та акціонерам;

зберігання документів товариства, включаючи архів товариства;

3.2. Виконавчий орган.

здійснюючи власні заходи, виконавчий орган усвідомлює соціальну відповідальність за діяльність товариства.

Порядок формування та функціонування виконавчого органу доцільно детально врегулювати у внутрішніх документах товариства.

3.2.8. Оцінка діяльності виконавчого органу в цілому та окремих його членів здійснюється наглядовою радою на регулярній основі.

3.3. Лояльність та відповідальність.

3.3.1. Посадові особи органів товариства добросовісно та розумно діють в найкращих інтересах товариства.

а) особа, в якої є конфлікт інтересів, своєчасно повідомляє про це наглядову раду;

б) рішення (правочин) ухвалюється більшістю голосів членів наглядової ради;

3.3.3. Посадові особи органів товариства не використовують у власних інтересах ділові можливості товариства.

4. Розкриття інформації та прозорість

4.1. Інформація, що розкривається товариством, є суттєвою та повною.

4.1.1. До суттєвої інформації, яку товариство регулярно розкриває, належать, зокрема, відомості про:

а) мету, цілі та стратегію товариства;

б) результати фінансової та операційної діяльності;

г) прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю;

Інформація, яка розкривається, включає характер та розмір правочинів із заінтересованістю, та заінтересованих осіб.

ґ) осіб, які надають товариству консультаційні та інші послуги, що може призвести до конфлікту інтересів;

д) посадових осіб органів управління, розмір їх винагороди, володіння акціями товариства;

е) істотні фактори ризику, що впливають на діяльність товариства;

є) дотримання товариством Принципів корпоративного управління.

ж) питання, пов’язані з працівниками та іншими заінтересованими особами.

збільшення розміру статутного капіталу товариства;

вчинення правочину із заінтересованістю із зазначенням характеру та розміру правочину та заінтересованих осіб;

зміна зберігача або депозитарію товариства.

Акціонерне товариство може розкривати додаткову інформацію.

Достовірність інформації, яка розкривається товариством, має бути забезпечена завдяки:

запровадженню міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;

проведенню незалежного зовнішнього аудиту;

здійсненню ефективного внутрішнього контролю за достовірністю інформації.

4.3. Товариство забезпечує своєчасність розкриття інформації.

Товариство оперативно надає інформацію про свою діяльність на запит заінтересованої особи.

4.4. Товариство забезпечує рівний доступ до інформації, що розкривається, включаючи її обсяг, зміст, форму та час надання.

5. Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства

Діюча у товаристві система контролю за його фінансово-господарською діяльністю має сприяти:

збереженню та раціональному використанню фінансових і матеріальних ресурсів товариства;

забезпеченню точності та повноти бухгалтерських записів;

підтриманню прозорості та достовірності фінансових звітів;

запобіганню та викриттю фальсифікацій та помилок;

забезпеченню стабільного та ефективного функціонування товариства.

До органів (структурних підрозділів товариства), які здійснюють внутрішній контроль, належать:

наглядова рада (через аудиторський комітет ради);

служба внутрішнього аудиту 1 .

З метою ефективного виконання зазначених функцій до компетенції наглядової ради належать, зокрема, повноваження щодо:

Серед повноважень наглядової ради, які сприяють виконанню зазначених функцій, можна виділити наситупні:

виявлення недоліків системи контролю, розробки пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення;

призначення та звільнення внутрішніх аудиторів;

виникнення загрози суттєвим інтересам товариства;

виявлення зловживань, вчинених посадовими особами органів товариства.

в) служба внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор) здійснює поточний контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства;

контролю за організацією та функціонуванням системи бухгалтерського обліку;

контролю за відповідністю даних бухгалтерського обліку фактичній наявності активів, їх належним збереженням;

експертизи фінансової та операційної діяльності;

– підготовки оглядів діяльності товариства та розробки рекомендацій щодо підвищення її ефективності.

5.3. Товариство забезпечує проведення об’єктивного та професійного контролю за його фінансово-господарською діяльністю.

6. Заінтересовані особи

6.1. Товариство забезпечує дотримання передбачених чинним законодавством прав та інтересів заінтересованих осіб.

6.2. Товариство забезпечує заінтересованим особам доступ до інформації про товариство, необхідної для ефективної співпраці.

FIX-протокол

Спецификация FIX KASE

Обмен сообщениями ведется асинхронно, все запросы имеют уникальный референс, по которому сопоставляется полученный ответ.

FIX Сообщения, поддерживаемые KASE

Пример взаимодействия FIX-клиента с биржей

Клиент запрашивает подписку на отслеживание рыночной информации по списку инструментов: MarketDataRequest.

SecurityList

 • Тип сообщения: y.
 • Направление: Сервер → Клиент

Список торгуемых инструментов с описанием основных параметров

Тип рынка инструмента:

Разрешенный срок действия заявок на инструменте:

Разрешенный срок действия заявок на инструменте:

NewOrderSingle [‘D’] Подача заявки
OrderCancelRequest [‘F’]
0 — без пересчета
1 — по установленному курсу
2 — по курсу биржи
5241 RequestDateCourse float

Курс на дату обращения

SecurityListRequest

 • Тип сообщения: x.
 • Направление: Клиент → Сервер.

Запрос списка инструментов

Тег Имя поля Тип Описание
320 SecurityReqID String Референс запроса
559 SecurityListRequestType int Тип запроса

0 — По символу инструмента

4 — Все инструменты

ExecutionReport

 • Направление: Сервер → Клиент.
 • Тип сообщения: 8.

Отчет о принятой заявке / совершенной сделке.

‘0’ – принята к исполнению

‘1’ – част. удовлетворена

‘8’ – отклонена системой

‘F’ – ожидающая клиринг

‘G’ – ожидает расчета в ЦД

‘H’ – ожидает подтверждения

‘J’ – ожидающая партнера

1 Account String Торговый счет
44 Price Price Цена

54 Side char Сторона заявки / сделки

‘I’ – статус заявки

58 Text String Коментарий
59 TimeInForce char Тип исполнения

‘0’ – в течении дня

‘4’ – немедленное исполнение

‘6’ – до даты истечения

‘7’ – на момент закрытия

5 – маркет-мейкерская завка

8 – заявка от трейдера

1 — неизвестный символ

5 — неизвестная заявка

15 — счет неизвестен

17 — пользователь не найден

18 — неправльный ID инструмента

19 — торги по данному инструменту закрыты

20 — недостаточно денег

22 — ID аккаунта неверен

23 — недостаточно прав

27 — тип заявки недоступен

31 — некратное количество

32 — неправильная цена

33 — неправильна дата истечения срока действия

34 — превышено отклонение от цены последней сделки

36 — превышен лимит по деньгам

37 — превышен лимит по инструментам

40 — инструмент заблокирован

41 — аккаунт заблокирован

44 — ошибка трансакции

45 — ошибочен тип счета

47 — фирма неизвестна

49 — недопустимая цена заявки. Превышен лимит изменения цены

5250 AllocationMarketType int Тип рынка:

 • Направление: Сервер → Клиент.
 • Тип сообщения: RI.

Информация по репо обязательствам

MarketDataIncrementalRefresh

 • Тип сообщения: X.
 • Направление: Сервер → Клиент.

Торговая информация, поступающая в реальном времени в течении торговой сессии.

269 NoMDEntries.MDEntryType char Тип записи:

‘0’ — цена на покупку

‘1’ — цена на продажу

‘4’ — цена открытия торговой сессии

‘5’ — цена закрытия торговой сессии

‘7’ — наивысшая цена торговой сессии

‘8’ — минимальная цена торговой сессии

PositionReport

 • Тип сообщения: AP.
 • Направление: Сервер → Клиент.

Отчет о текущем состоянии позиционных счетов участника торгов и его клиентов.

«ALC» — Входящая позиция / гарантия в Т+0

«CUR» — Текущая позиция

«PB» — Плановая на покупку

«PS» — Плановая на продажу

«PBT2» — Плановая на покупку по схеме Т+2

«PST2» — Плановая на продажу по схеме Т+2

«M» — Маржевое обеспечение

«BL» — Заблокированное кол-во активов

«RS» — Плановый остаток

704[703] NoPositions.LongQty Qty Количество для соответсвующего типа позиции

PositionRequest

 • Тип сообщения: AL.
 • Направление: Клиент → Сервер.
Тег Имя поля Тип Описание
709 PosTransType int Тип трансакции по позиции:

712 PosMaintAction int Действия к выполнению:

1 — создать новую

715 ClearingBusinessDate LocalMktDate Дата расчета
1 Account String Торговый счет
581 AccountType int Тип счета:

‘3’ — торговый фирма

«ALC» — Входящая позиция / гарантия в Т+0

«CUR» — Текущая позиция

«PB» — Плановая на покупку

«PS» — Плановая на продажу

«PBT2» — Плановая на покупку по схеме Т+2

«PST2» — Плановая на продажу по схеме Т+2

«M» — Маржевое обеспечение

«BL» — Заблокированное кол-во активов

NewOrderSingle

 • Тип сообщения: D.
 • Направление: Клиент → Сервер.

Подача заявки в торговую платформу.

44 Price Price Цена
54 Side char Сторона заявки / сделки:

55 Symbol String Фин. инструмент
59 TimeInForce char Тип исполнения:

‘0’ — в течении дня

‘4’ — немедленное исполнение

‘6’ — до даты истечения

‘7’ — на момент закрытия

44 Price Price Цена
54 Side char Сторона заявки / сделки:

44 Price Price Цена
54 Side char Сторона заявки / сделки:

55 Symbol String Фин. инструмент
59 TimeInForce char Тип исполнения:

‘0’ — в течении дня

‘4’ — немедленное исполнение

‘6’ — до даты истечения

‘7’ — на момент закрытия

44 Price Price Цена
54 Side char Сторона заявки / сделки:

54 Side char Сторона заявки / сделки:

55 Symbol String Фин. инструмент
59 TimeInForce char Тип исполнения:

‘0’ — в течении дня

‘4’ — немедленное исполнение

‘6’ — до даты истечения

‘7’ — на момент закрытия

60 TransactTime UTCTimeStamp Время совершения трансакции
529 OrderRestrictions MultipleCharValue Дополнительные параметры:

5 — маркет-мейкерская завка

8 — заявка от трейдера

54 Side char Сторона заявки / сделки:

55 Symbol String Фин. инструмент
59 TimeInForce char Тип исполнения:

‘0’ — в течении дня

‘4’ — немедленное исполнение

‘6’ — до даты истечения

‘7’ — на момент закрытия

«0» — для заявки предложения

«номер_заявки_предложения» — для заявки отклика

1030 ReceivedDeptID String Референс, стороны принимающей заявку

OrderCancelRequest

 • Тип сообщения: F.
 • Направление: Клиент → Сервер.

Снятие заявки, указывается номер отменяемой заявки, полученный ранее в ExecutionReport-е.

Поля Symbol, Side, TransactTime и OrderQty обязательные для заполнения, но не используются системой, могут быть заполнены нулями.

60 TransactTime Date Время подачи заявки

MarketDataRequest

 • Тип сообщения: V.
 • Направление: Клиент → Сервер.

Запрос рыночных данных по инструменту

1 — запрос и подписка на дальнейшие изменения

Перевод сотрудника на другую должность внутри организации испытательный срок

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Котыло Игорь

Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Кудряшов Максим

Выезд под кирпич на полосу с односторонним движением какое нарушение пдд

Испытательный срок при переводе на другую должность

Если инициативу проявляет руководитель структурного отдела, то необходимо оформить представление на работника.

Перевод внутри организации на руководящую должность испытательный срок

Если с согласия — то одно ЮЛ пишет другому отношение (письмо) с просьбой уволить ФИО в порядке перевода.

И запись о приеме такая же? Принят в порядке перевода…в обоих случаях.

Устанавливается ли испытательный срок при переводе на другую должность?

Установят ли испытание при переводе на другую должность?

Можно ли назначать испытательный срок при переводе на другую должность

Приказ о переводе оформляется на бланке унифицированной форме № Т-5 или № Т‑5а, которая утверждена вышеуказанным постановлением.

Можно ли назначить испытательный срок при переводе на другую должность

Почему испытательный срок при переводе на другую должность является незаконным?

Но если работодатель хочет все-таки испытать работника перед тем, как доверить ему новый фронт работы, как ему поступить?

Смотрите видео: Американская полиция: Михаил отвечает на вопросы, часть 3 (June 2019).

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector